Kommunion AS

Personvernerklæring og cookie-erklæring for Kommunion AS (Norsk)

Privacy Policy and Cookie Policy for Kommunion AS (English)

Personuppgiftspolicy och cookie-policy för Kommunion AS (Svenska)

Persondatapolitik og cookie-erklæring for Kommunion AS (Dansk)

Datenschutzerklärung und Cookie-Erklärung für Kommunion AS (Deutsch)

Déclaration de confidentialité et déclaration sur les cookies pour Kommunion AS (Français)

-----------

Norsk tekst følger (Other languages below - in case of ambiguities, the Norwegian version prevails)

Eier og behandlingsansvarlig

Orgnr: 982 433 223
Kommunion AS
Rådhusgata 19A
1813 Askim
Norge

Hva slags personopplysninger lagrer vi?

Som behandlingansvarlig lagrer vi navn og kontaktopplysninger på våre ansatte, og kontaktpersoner hos våre kunder og potensielle kunder.

Som databehandler lagrer vi persondata i Cornerstone Platform for våre kunder innen de følgende områder:

 • Basis personalia, familierelasjoner og gruppetilhørighet
 • Samtykker
 • Gaver, giver og mottager av gaver
 • Medlemskap og abonnement - herunder tilhørighet til religiøse trossamfunn, politiske partier og pasientorganisasjoner
 • Kjøp og betalinger
 • Læring/kurs
 • Deltagelse i arrangement
 • Meldinger, e-post og notater ifm saksbehandling
 • Logg på alle endringer i personopplysninger - hva som ble endret, når og av hvem

Ved spørsmål vedrørende våre kunders persondata, må du henvende deg til behandlingsansvarlig eller personvernombud hos vår kunde. De fleste av våre kunder har også satt opp en MinSide-løsning som gir deg innsyn i dine data. Informasjonen nedenunder omhandler derfor kun personopplysninger for Kommunions ansatte, våre kunder og deres kontaktpersoner/ansatte samt for våre potensielle kunder. For disse lagrer vi informasjon innen de følgende områder:

 • Basis personalia og gruppetilhørighet
 • Samtykker
 • Kjøp og betalinger
 • Læring/kurs
 • Deltagelse i arrangement
 • Meldinger, e-post og notater ifm saksbehandling/kundestøtte
 • Logg på alle endringer i personopplysninger - hva som ble endret, når og av hvem

I tillegg lagrer vi basis personalia og tilgangsinformasjon for våre ansatte og utvalgte underleverandører/leietagere i oppsettet av følgende tjenester:

 • Verisure - tilgang og tilgangslogg for våre lokaler. Overvåkingsvideo med lyd tas opp når alarmen går.
 • Google Workspace for e-postkontoer, kalendere mm
 • Atlassian Jira for arbeidsflytløsninger
 • Slack for internkommunikasjon
 • Telenor for personlig telefoni og SMS
 • Google Meet, Whereby, Zoom og Microsoft Teams for videokonferanser

Hva er grunnlaget for behandlingen av opplysningene?

Personopplysninger lagres om våre ansatte for å kunne oppfylle lovpålagte og kontraktuelle forpliktelser overfor disse samt for å gi de nødvendige verktøy for å utføre sitt arbeide.

Personopplysninger lagres om våre kunder og deres kontaktpersoner for å kunne oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser overfor disse.

Personopplysninger lagres om potensielle kunder og deres kontaktpersoner for å ivareta vår berettigede interesse om å betjene disse.

Hvor lagres opplysningene mine?

De lagres primært i Cornerstone Platform. Alle personidentifiserende opplysninger lagres og kommuniseres kryptert. Plattformen er lagret hos Amazon Web Services EMEA SARL med adresse i Luxembourg, med datalagring i Stockholm i Sverige. Backups lagres hos Google Cloud EMEA Limited innen EU samt i Dropbox inc innen EU. Fysiske kopier av backups lagres også nedlåst og avlåst i kryptert format på lokasjon i Norge. Backups lagres i 12 måneder.

I tillegg har Cornerstone Platform følgende underleverandører som tilbyr tilleggstjenester som vi bruker som følger (i alfabetisk rekkefølge):

 • DNB Bank ASA - DNB Innbetaling Pluss, EHF, OCR-Giro
 • Meta inc - Facebook - autentisering
 • OpenAI - generativ AI
 • Mastercard Payment Services Norway AS - Avtalegiro og eFaktura
 • Twilio inc - Sendgrid - sending av e-post
 • Strex Mobile Services AS - innkommende og utgående SMS
 • Strex Payment AS - SMS-baserte betalinger
 • Stripe Payments Europe Limited - kredittkortbetalinger
 • Verified AS - autentisering
 • Vipps AS - norske mobilbetalinger

I tillegg har Cornerstone Platform følgende underleverandører som enkelte av våre kunder benytter, men som vi ikke benytter selv. Disse er dermed ikke direkte berørt av vår personvernerklæring, men vi nevner de da det kan være i enkeltes interesse å vite hva våre kunder eventuelt kan benytte i tillegg (i alfabetisk rekkefølge):

 • Andvord Grafisk AS - Ekopost for API-basert sending av fysisk post
 • Authorize.net LLC - amerikanske betalingstjenester
 • Bankgirocentralen BGC AB - "Bankgirot" - svenske betalingsløsninger Autogiro og OCR-giro
 • Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - informasjonsunderlag for støtte fra Fordelingsutvalget for aktiviteter for barn og unge i Norge
 • Data Factory AS - oppslag/vask i Folkeregisteret og mot BringDialog-databasen.
 • Tietoevry Oyj - oppslag/vask i Folkeregisteret og mot BringDialog-databasen.
 • LNU - Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner - informasjonsunderlag for Frifond-støtte for aktiviteter for barn og unge i Norge
 • Norske banker - EHF, Innbetaling Total, OCR-Giro
 • PayPal inc - betalingstjenester
 • Skatteetaten - filer med informasjon om skattefradrag for gaver i Norge
 • Statsforvalteren - informasjonsunderlag for trossamfunnsstøtte i Norge
 • Swish - svenske mobilbetalinger

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Personopplysninger vil bli behandlet og lagret så lenge det er påkrevet iht den hensikt de har blitt innhentet for.
Når det ikke lenger er grunnlag for å behandle personopplysningene, skal de slettes uten videre opphold.

Erklæring for bruk av cookies / informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker kun cookies for å vite om brukeren er logget inn eller ikke. Dersom brukeren er logget inn, og dersom brukeren har en tildelt rolle fra før, vil et rikere sett av funksjoner tilbys.

Vi bruker ingen såkalte tracker-cookies eller eksterne nettsteder for statistikk eller andre kryss-domene cookies.

Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre denne erklæringen ved å offentliggjøre den endrede erklæringen på denne siden. Vi anbefaler alle å holde seg orientert om evt endringer samt å følge med på endringsdatoen i bunnen av erklæringen.

Hvem kan jeg kontakte for innsyn, korrigering, sletting, samtykker mm?

Behandlingsansvarlig og personvernombud er Anders Torvill Bjorvand som kan nås på telefon +47 970 07 316. Du kan også se hvilke data vi har lagret om deg ved å gå til https://kommunion.no/_my/ NB! Dette gjelder IKKE data som våre kunder har lagret om deg. For dette må du henvende deg til dem. Ønsker du å slette din Cornerstone-konto med tilhørende data, så kan du bruke denne lenken.

 

English translation follows

Owner and controller

Organization number: 982 433 223
Kommunion AS
Rådhusgata 19A
N-1813 Askim
Norway

What kind of personal data do we store?

As data controller, we store the names and contact details of our employees, and contact persons of our customers and potential customers.

As a data processor, we store personal data in the Cornerstone Platform for our customers in the following areas:

 • Basic personal information, family relationships and group affiliation
 • Consents
 • Gifts, donors and recipients of gifts
 • Memberships and subscriptions - including religious affiliations, belonging to political parties and connections to patient organizations
 • Purchases and payments
 • Learning/courses
 • Participation in events
 • Messages, e-mails and notes related to case work
 • Log of all changes to personal data - what was changed, when and by whom

For questions regarding our customers' personal data, you must contact our customer's data controller or data protection representative. Most of our customers have also set up a MyPage solution that gives you insight into your data. The information below therefore only deals with personal data for Kommunion's employees, our customers and their contact persons/employees as well as for our potential customers. For these, we store information in the following areas:

 • Basic personal information and group affiliation
 • Consents
 • Purchases and payments
 • Learning/courses
 • Participation in events
 • Messages, emails and notes related to case work/customer support
 • Log of all changes to personal data - what was changed, when and by whom

In addition, we store basic personal data and access information for our employees and selected subcontractors/tenants in the setup of the following services:

 • Verisure - access and access log for our offices. Video and audio surveillance footage activated when system is breached.
 • Google Workspace for e-mail accounts, calendars etc
 • Atlassian Jira for workflow solutions
 • Slack for internal communication
 • Telenor for personal phone services and SMS
 • Google Meet, Whereby, Zoom, and Microsoft Teams for video conferencing.


What is the basis for the processing of the information?

Personal information is stored about our employees in order to be able to fulfill statutory and contractual obligations towards them as well as to provide them with the necessary tools to carry out their work.

Personal information is stored about our customers and their contact persons in order to fulfill our contractual obligations towards them.

Personal data is stored about potential customers and their contact persons to safeguard our legitimate interest in serving them.

Where is my information stored?

They are primarily stored in the Cornerstone Platform. All personally identifiable information is stored and communicated encrypted. The platform is stored at Amazon Web Services EMEA SARL, incorpoated in Luxembourg, wit data storage in Stockholm in Sweden. Backups are stored at Google Cloud EMEA Limited within the EU and in Dropbox inc within the EU. Physical copies of backups are also stored locked off and locked down in encrypted format at a location in Norway. Backups are stored for 12 months.

In addition, Cornerstone Platform has the following subcontractors that provide additional services that we use as follows (in alphabetical order):

 • DNB Bank ASA - DNB Innbetaling pluss, EHF, OCR-Giro
 • Meta inc - Facebook authentication
 • Mastercard Payment Services Norway AS - Avtalegiro and eFaktura
 • OpenAI - generative AI
 • Twilio inc - Sendgrid gateway for sending e-mail
 • Strex Mobile Services AS - incoming and outgoing SMS
 • Strex Payment AS - SMS-based payments
 • Stripe Payments Europe Limited - credit card payments
 • Verified AS - authentication
 • Vipps AS - Norwegian mobile payments

In addition, Cornerstone Platform has the following subcontractors that some of our customers use, but that we do not use ourselves. These are thus not directly affected by our privacy policy, but we mention them as it may be in the interest of some to know what our customers can use in addition (in alphabetical order):

 • Andvord Grafisk AS - Ekopost for API-based sending of physical mail
 • Authorize.net LLC - US payment services
 • Bankgirocentralen BGC AB - "Bankgirot" - Swedish payment solutions Autogiro and OCR-giro
 • Bufdir - Directorate of Children, Youth and Families - information document for support from the Allocation Committee for activities for children and young people in Norway
 • Data Factory AS - lookup/wash in the National Register and against the BringDialog database.
 • Tietoevry Oyj - lookup/cleansing in the National Registry and towards the BringDialog database
 • LNU - National Council for Norway's Children and Youth Organizations - information material for Frifond support for activities for children and young people in Norway
 • Norwegian banks - EHF, Inbetaling Total, OCR-Giro
 • PayPal inc - payment services
 • The Norwegian Tax Agency - files with information on tax deductions for gifts in Norway
 • The State Administrator - information base for religious community support in Norway
 • Swish - Swedish mobile payments

How long do we store your information?

Personal data will be processed and stored for as long as is required according to the purpose for which it was collected.
When there is no longer a basis for processing the personal data, it must be deleted without further delay.

Policy for the use of cookies

This website only uses cookies to know whether the user is signed in or not. If the user is signed in, and if the user has a previously assigned role, a richer set of functions will be offered.

We do not use any so-called tracker cookies or external websites for statistics or other cross-domain cookies.

Changes to this policy

We reserve the right to change this policy at any time by posting the changed policy on this page. We recommend everyone to keep informed of any changes and to follow the change date at the bottom of the policy.

Who can I contact for access, correction, deletion, consents etc.?

The controller and data protection representative is Anders Torvill Bjorvand who can be reached on telephone +47 970 07 316. You can also see what data we have stored about you by going to https://kommunion.no/_my/ NB! This does NOT apply to data that our customers have stored about you. For this you have to approach them. If you wish to delete your Cornerstone account along with the associated data, you can use this link.

 

Svensk översättning följer

Ägare och behandlingsansvarig

Ägare och personuppgiftsansvarig

Orgnr: 982 433 223
Kommunion AS
Rådhusgata 19A
1813 Askim Norge

Vilken sorts personuppgifter lagrar vi?

Som personuppgiftsansvarig lagrar vi namn och kontaktuppgifter om våra anställda, samt kontaktpersoner hos våra kunder och potentiella kunder.

Som personuppgiftsbiträde lagrar vi persondata i Cornerstone Platform för våra kunder inom följande områden:

 • Grundläggande personuppgifter, familjerelationer och grupptillhörighet
 • Samtycken
 • Gåvor, givare och mottagare av gåvor
 • Medlemskap och prenumeration - inklusive tillhörighet till religiösa samfund, politiska partier och patientorganisationer
 • Köp och betalningar
 • Lärande/kurser
 • Deltagande i evenemang
 • Meddelanden, e-post och anteckningar i samband med ärendehantering
 • Logg över alla förändringar i personuppgifter - vad som ändrades, när och av vem

Vid frågor angående våra kunders persondata ska du vända dig till personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud hos vår kund. De flesta av våra kunder har också en MinaSidor-lösning som ger dig insikt i dina data. Informationen nedan handlar därför endast om personuppgifter för Kommunions anställda, våra kunder och deras kontaktpersoner/anställda samt för våra potentiella kunder. För dessa lagrar vi information inom följande områden:

 • Grundläggande personuppgifter och grupptillhörighet
 • Samtycken
 • Köp och betalningar
 • Lärande/kurser
 • Deltagande i evenemang
 • Meddelanden, e-post och anteckningar i samband med ärendehantering/kundsupport
 • Logg över alla förändringar i personuppgifter - vad som ändrades, när och av vem

Vi lagrar dessutom grundläggande personuppgifter och åtkomstinformation för våra anställda och utvalda underleverantörer/hyresgäster vid konfiguration av följande tjänster:

 • Verisure - tillträde och tillträdeslogg för våra lokaler. Övervakningsvideo med ljud spelas in när larmet går.
 • Google Workspace för e-postkonton, kalendrar m.m.
 • Atlassian Jira för arbetsflödeslösningar
 • Slack för intern kommunikation
 • Telenor för personlig telefoni och SMS
 • Google Meet, Whereby, Zoom och Microsoft Teams för videokonferenser

Vad är grunden för behandlingen av uppgifterna?

Personuppgifter lagras om våra anställda för att kunna uppfylla lagstadgade och kontraktsenliga åtaganden gentemot dessa samt för att ge de nödvändiga verktyg för att utföra sitt arbete.

Personuppgifter lagras om våra kunder och deras kontaktpersoner för att kunna uppfylla våra kontraktsenliga åtaganden gentemot dessa.

Personuppgifter lagras om potentiella kunder och deras kontaktpersoner för att beakta vårt berättigade intresse av att betjäna dessa.

Var lagras mina uppgifter?

De lagras främst i Cornerstone Platform. Alla personidentifierande uppgifter lagras och kommuniceras krypterat. Plattformen är lagrad hos Amazon Web Services EMEA SARL med adress i Luxembourg, med datalagring i Stockholm, Sverige. Backuper lagras hos Google Cloud EMEA Limited inom EU samt i Dropbox inc inom EU. Fysiska kopior av backuper lagras också låsta och avlåsta i krypterat format på en plats i Norge. Backuper lagras i 12 månader.

Dessutom har Cornerstone Platform följande underleverantörer som erbjuder tilläggstjänster som vi använder enligt följande (i alfabetisk ordning):

 • DNB Bank ASA - DNB Inbetalning Plus, EHF, OCR-Giro
 • Meta inc - Facebook - autentisering
 • OpenAI - generativ AI
 • Mastercard Payment Services Norway AS - Autogiro och eFaktura
 • Twilio inc - Sendgrid - sändning av e-post
 • Strex Mobile Services AS - inkommande och utgående
 • SMS Strex Payment AS - SMS-baserade betalningar
 • Stripe Payments Europe Limited - kreditkortsbetalningar
 • Verified AS - autentisering
 • Vipps AS - norska mobilbetalningar

Dessutom har Cornerstone Platform följande underleverantörer som vissa av våra kunder använder, men som vi inte använder själva. Dessa påverkas därför inte direkt av vår dataskyddsförklaring, men vi nämner dem eftersom det kan vara av intresse för vissa att veta vad våra kunder eventuellt kan använda i tillägg (i alfabetisk ordning):

 • Andvord Grafisk AS - Ekopost för API-baserad sändning av fysisk post
 • Authorize.net LLC - amerikanska betalningstjänster
 • Bankgirocentralen BGC AB - "Bankgirot" - svenska betalningslösningar Autogiro och OCR-giro
 • Bufdir - Barn-, ungdoms- och familjedirektoratet - informationsunderlag för stöd från Fördelningsutskottet för aktiviteter för barn och unga i Norge
 • Data Factory AS - uppslag/tvätt i Folkregistret och mot BringDialog-databasen.
 • Tietoevry Oyj - uppslag/tvätt i Folkregistret och mot BringDialog-databasen.
 • LNU - Rådet för Norges barn och ungdomsorganisationer - informationsunderlag för Frifond-stöd för aktiviteter för barn och unga i Norge
 • Norska banker - EHF, Inbetalning Total, OCR-Giro
 • PayPal inc - betalningstjänster
 • Skatteetaten - filer med information om skatteavdrag för gåvor i Norge
 • Statsförvaltaren - informationsunderlag för stöd till trossamfund i Norge
 • Swish - svenska mobilbetalningar

Hur länge lagrar vi din information?

Personuppgifter behandlas och lagras så länge det krävs med tanke på det syfte de samlats in för. När det inte längre finns grund för att behandla personuppgifterna, ska de raderas utan onödigt dröjsmål.

Uttalande om användning av cookies

Denna webbplats använder endast cookies för att veta om användaren är inloggad eller inte. Om användaren är inloggad, och om användaren har en tilldelad roll från tidigare, kommer ett rikare set av funktioner att erbjudas.

Vi använder inga så kallade tracker-cookies eller externa webbplatser för statistik eller andra cross-domain cookies.

Ändringar i detta uttalande

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta uttalande genom att publicera det ändrade uttalandet på denna sida. Vi rekommenderar alla att hålla sig informerade om eventuella ändringar och att notera ändringsdatumet längst ner i uttalandet.

Vem kan jag kontakta för insyn, korrigering, radering, samtycke m.m.?

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud är Anders Torvill Bjorvand som kan nås på telefon +47 970 07 316. Du kan också se vilken data vi har lagrat om dig genom att gå till https://kommunion.no/_my/ OBS! Detta gäller INTE data som våra kunder har lagrat om dig. För detta måste du vända dig till dem. Om du vill radera ditt Cornerstone-konto med tillhörande data, kan du använda denna länk.

 

Dansk oversættelse følger

Ejer og dataansvarlig

Orgnr: 982 433 223
Kommunion AS
Rådhusgata 19A
1813 Askim
Norge

Hvilke persondata gemmer vi?

Som dataansvarlig gemmer vi navn og kontaktinformation på vores ansatte samt kontaktpersoner hos vores kunder og potentielle kunder.

Som databehandler gemmer vi persondata i Cornerstone Platform for vores kunder indenfor følgende områder:

 • Grundlæggende persondata, familierelationer og gruppetilknytning
 • Samtykker
 • Gaver, giver og modtager af gaver
 • Medlemskab og abonnement - herunder tilknytning til religiøse trossamfund, politiske partier og patientorganisationer
 • Køb og betalinger
 • Læring/kurser
 • Deltagelse i arrangementer
 • Beskeder, e-mails og notater i forbindelse med sagsbehandling
 • Log over alle ændringer i persondata - hvad der blev ændret, hvornår og af hvem

Ved spørgsmål vedrørende vores kunders persondata, skal du henvende dig til dataansvarlig eller databeskyttelsesrådgiver hos vores kunde. De fleste af vores kunder har også oprettet en MinSide-løsning, der giver dig indsigt i dine data. Oplysningerne herunder omhandler derfor kun personopplysninger for Kommunions ansatte, vores kunder og deres kontaktpersoner/ansatte samt for vores potentielle kunder. For disse gemmer vi information indenfor følgende områder:

 • Grundlæggende persondata og gruppetilknytning
 • Samtykker
 • Køb og betalinger
 • Læring/kurser
 • Deltagelse i arrangementer
 • Beskeder, e-mails og notater i forbindelse med sagsbehandling/kundesupport
 • Log over alle ændringer i persondata - hvad der blev ændret, hvornår og af hvem

Desuden gemmer vi grundlæggende persondata og adgangsinformation for vores ansatte og udvalgte underleverandører/lejere i opsætningen af følgende tjenester:

 • Verisure - adgang og adgangslog for vores lokaler. Overvågningsvideo med lyd optages, når alarmen aktiveres.
 • Google Workspace for e-mailkonti, kalendere m.m.
 • Atlassian Jira for arbejdsstrømsløsninger
 • Slack for intern kommunikation
 • Telenor for personlig telefoni og SMS
 • Google Meet, Whereby, Zoom og Microsoft Teams til videokonferencer

Hvad er grundlaget for behandlingen af oplysningerne?

Persondata gemmes om vores ansatte for at kunne opfylde lovmæssige og kontraktlige forpligtelser overfor disse samt for at give dem de nødvendige værktøjer til at udføre deres arbejde.

Persondata gemmes om vores kunder og deres kontaktpersoner for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser overfor disse.

Persondata gemmes om potentielle kunder og deres kontaktpersoner for at tage vare på vores berettigede interesse i at betjene disse.

Hvor opbevares mine oplysninger?

De opbevares primært i Cornerstone Platform. Alle personidentificerbare oplysninger lagres og kommunikeres krypteret. Platformen er opbevaret hos Amazon Web Services EMEA SARL med adresse i Luxembourg, med datalagring i Stockholm i Sverige. Backups opbevares hos Google Cloud EMEA Limited indenfor EU samt i Dropbox inc indenfor EU. Fysiske kopier af backups opbevares også låst og aflåst i krypteret format på en lokation i Norge. Backups opbevares i 12 måneder.

Derudover benytter Cornerstone Platform følgende underleverandører, som tilbyder tillægstjenester, som vi benytter, som følger (i alfabetisk rækkefølge):

 • DNB Bank ASA - DNB Indbetaling Plus, EHF, OCR-Giro
 • Meta inc - Facebook - autentifikation
 • OpenAI - generativ AI
 • Mastercard Payment Services Norway AS - Betalingsservice og eFaktura
 • Twilio inc - Sendgrid - afsendelse af e-mails
 • Strex Mobile Services AS - indgående og udgående SMS
 • Strex Payment AS - SMS-baserede betalinger
 • Stripe Payments Europe Limited - kreditkortbetalinger
 • Verified AS - autentifikation
 • Vipps AS - norske mobilbetalinger

Derudover benytter Cornerstone Platform følgende underleverandører, som nogle af vores kunder benytter, men som vi ikke benytter selv. Disse er derfor ikke direkte berørt af vores databeskyttelseserklæring, men vi nævner dem, da det kan være af interesse for nogle at vide, hvad vores kunder eventuelt kan benytte derudover (i alfabetisk rækkefølge):

 • Andvord Grafisk AS - Ekopost for API-baseret afsendelse af fysisk post
 • Authorize.net LLC - amerikanske betalingstjenester
 • Bankgirocentralen BGC AB - "Bankgirot" - svenske betalingsløsninger Autogiro og OCR-giro
 • Bufdir - Børne-, ungdoms- og familiedirektoratet - informationsgrundlag for støtte fra Fordelingsudvalget for aktiviteter for børn og unge i Norge
 • Data Factory AS - opslag/rensning i Folkeregisteret og mod BringDialog-databasen.
 • Tietoevry Oyj - opslag/rensning i Folkeregisteret og mod BringDialog-databasen.
 • LNU - Landsrådet for Norges børne- og ungdomsorganisationer - informationsgrundlag for Frifond-støtte for aktiviteter for børn og unge i Norge
 • Norske banker - EHF, Indbetaling Total, OCR-Giro
 • PayPal inc - betalingstjenester
 • Skatteetaten - filer med information om skattefradrag for donationer i Norge
 • Statsforvalteren - informationsgrundlag for trossamfundsstøtte i Norge
 • Swish - svenske mobilbetalinger

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Personoplysninger vil blive behandlet og opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til det formål, de er blevet indsamlet for. Når der ikke længere er grundlag for at behandle personoplysningerne, skal de slettes uden yderligere forsinkelse.

Erklæring om brug af cookies / informationskapsler

Dette website bruger kun cookies for at vide, om brugeren er logget ind eller ej. Hvis brugeren er logget ind, og hvis brugeren allerede har en tildelt rolle, vil et rigere sæt af funktioner blive tilbudt.

Vi bruger ikke såkaldte tracker-cookies eller eksterne websteder til statistik eller andre cross-domæne cookies.

Ændringer i denne erklæring

Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre denne erklæring ved at offentliggøre den ændrede erklæring på denne side. Vi anbefaler alle at holde sig opdateret om eventuelle ændringer samt at følge med i ændringsdatoen i bunden af erklæringen.

Hvem kan jeg kontakte for indsigt, korrektion, sletning, samtykker m.v.?

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver er Anders Torvill Bjorvand, som kan kontaktes på telefon 970 07 316. Du kan også se, hvilke data vi har opbevaret om dig ved at gå til https://kommunion.no/_my/ BEMÆRK! Dette gælder IKKE data, som vores kunder har opbevaret om dig. For dette skal du kontakte dem direkte. Hvis du ønsker at slette din Cornerstone-konto med tilhørende data, kan du bruge dette link.

 

Die deutsche Übersetzung folgt

Eigentümer und Verantwortlicher

Orgnr: 982 433 223
Kommunion AS
Rådhusgata 19A
1813 Askim
Norwegen

Welche personenbezogenen Daten speichern wir?

Als Verantwortlicher speichern wir Namen und Kontaktdaten unserer Mitarbeiter sowie Kontaktpersonen bei unseren Kunden und potenziellen Kunden.

Als Auftragsverarbeiter speichern wir personenbezogene Daten in der Cornerstone Platform für unsere Kunden in den folgenden Bereichen:

 • Grundlegende Personalien, Familienbeziehungen und Gruppenzugehörigkeit
 • Zustimmungen
 • Geschenke, Geber und Empfänger von Geschenken
 • Mitgliedschaften und Abonnements - einschließlich Zugehörigkeit zu religiösen Gemeinschaften, politischen Parteien und Patientenorganisationen
 • Käufe und Zahlungen
 • Lernen/Kurse
 • Teilnahme an Veranstaltungen
 • Nachrichten, E-Mails und Notizen im Zusammenhang mit der Fallbearbeitung
 • Protokolle aller Änderungen an personenbezogenen Daten - was geändert wurde, wann und von wem

Bei Fragen zu den personenbezogenen Daten unserer Kunden wenden Sie sich bitte an den Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten unseres Kunden. Die meisten unserer Kunden haben auch eine "Meine Seite"-Lösung eingerichtet, über die Sie Zugriff auf Ihre Daten haben. Die folgenden Informationen betreffen daher nur personenbezogene Daten der Mitarbeiter von Kommunion, unserer Kunden und deren Kontaktpersonen/Mitarbeiter sowie unserer potenziellen Kunden. Für diese speichern wir Informationen in folgenden Bereichen:

 • Grundlegende Personalien und Gruppenzugehörigkeit
 • Zustimmungen
 • Käufe und Zahlungen
 • Lernen/Kurse
 • Teilnahme an Veranstaltungen
 • Nachrichten, E-Mails und Notizen im Zusammenhang mit der Fallbearbeitung/Kundenunterstützung
 • Protokolle aller Änderungen an personenbezogenen Daten - was geändert wurde, wann und von wem

Zusätzlich speichern wir grundlegende Personalien und Zugangsinformationen für unsere Mitarbeiter und ausgewählte Subunternehmer/Mieter im Rahmen folgender Dienste:

 • Verisure - Zugang und Zugriffsprotokolle für unsere Räumlichkeiten. Überwachungsvideos mit Ton werden aufgenommen, wenn der Alarm ausgelöst wird.
 • Google Workspace für E-Mail-Konten, Kalender usw.
 • Atlassian Jira für Workflow-Lösungen
 • Slack für interne Kommunikation
 • Telenor für persönliche Telefonie und SMS
 • Google Meet, Whereby, Zoom und Microsoft Teams für Videokonferenzen

Was ist die Grundlage für die Verarbeitung der Daten?

Personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter werden gespeichert, um gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen gegenüber diesen zu erfüllen und um ihnen die notwendigen Tools zur Ausführung ihrer Arbeit zu geben.

Personenbezogene Daten unserer Kunden und deren Kontaktpersonen werden gespeichert, um unsere vertraglichen Verpflichtungen gegenüber diesen zu erfüllen.

Personenbezogene Daten von potenziellen Kunden und deren Kontaktpersonen werden gespeichert, um unser berechtigtes Interesse an der Betreuung dieser zu wahren.

Wo werden meine Daten gespeichert?

Sie werden hauptsächlich in der Cornerstone Platform gespeichert. Alle personenbezogenen Daten werden verschlüsselt gespeichert und übertragen. Die Plattform wird von Amazon Web Services EMEA SARL mit Sitz in Luxemburg betrieben, mit Datenspeicherung in Stockholm, Schweden. Backups werden bei Google Cloud EMEA Limited innerhalb der EU sowie bei Dropbox Inc innerhalb der EU gespeichert. Physische Kopien von Backups werden auch verschlüsselt an einem Ort in Norwegen sicher aufbewahrt. Backups werden 12 Monate lang aufbewahrt.

Darüber hinaus hat die Cornerstone Platform folgende Subunternehmer, die Zusatzdienste anbieten, die wir wie folgt nutzen (in alphabetischer Reihenfolge):

 • DNB Bank ASA - DNB Einzahlung Plus, EHF, OCR-Giro
 • Meta Inc - Facebook - Authentifizierung
 • OpenAI - Generative AI
 • Mastercard Payment Services Norway AS - Dauerauftrag und eRechnung
 • Twilio Inc - Sendgrid - E-Mail-Versand
 • Strex Mobile Services AS - eingehende und ausgehende SMS
 • Strex Payment AS - SMS-basierte Zahlungen
 • Stripe Payments Europe Limited - Kreditkartenzahlungen
 • Verified AS - Authentifizierung
 • Vipps AS - norwegische mobile Zahlungen

Zudem verwendet die Cornerstone Platform die folgenden Subunternehmer, die einige unserer Kunden nutzen, die wir jedoch selbst nicht nutzen. Diese sind daher nicht direkt von unserer Datenschutzerklärung betroffen, aber wir erwähnen sie, da es für einige von Interesse sein könnte, was unsere Kunden zusätzlich nutzen könnten (in alphabetischer Reihenfolge):

 • Andvord Grafisk AS - Ekopost für API-basiertes Versenden von physischer Post
 • Authorize.net LLC - Amerikanische Zahlungsdienste
 • Bankgirocentralen BGC AB - "Bankgirot" - Schwedische Zahlungslösungen Autogiro und OCR-Giro
 • Bufdir - Direktion für Kinder, Jugend und Familie - Informationsgrundlage für Unterstützung vom Verteilungsausschuss für Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in Norwegen
 • Data Factory AS - Abfrage/Abgleich im Einwohnermeldeamt und gegen die BringDialog-Datenbank
 • Tietoevry Oyj - Abfrage/Abgleich im Einwohnermeldeamt und gegen die BringDialog-Datenbank
 • LNU - Nationalrat der Kinder- und Jugendorganisationen Norwegens - Informationsgrundlage für Frifond-Unterstützung für Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in Norwegen
 • Norwegische Banken - EHF, Innbetaling Total, OCR-Giro
 • PayPal Inc - Zahlungsdienste
 • Steuerbehörde - Dateien mit Informationen über Steuerermäßigungen für Spenden in Norwegen
 • Staatsverwalter - Informationsgrundlage für Unterstützung von Religionsgemeinschaften in Norwegen
 • Swish - Schwedische mobile Zahlungen

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Personenbezogene Daten werden so lange verarbeitet und gespeichert, wie es für den Zweck erforderlich ist, für den sie gesammelt wurden. Wenn es keine Grundlage mehr für die Verarbeitung personenbezogener Daten gibt, werden diese unverzüglich gelöscht.

Erklärung zur Verwendung von Cookies

Diese Website verwendet Cookies nur, um festzustellen, ob der Benutzer eingeloggt ist oder nicht. Wenn der Benutzer eingeloggt ist und ihm bereits eine Rolle zugewiesen wurde, wird ein umfangreicheres Set von Funktionen angeboten.

Wir verwenden keine sogenannten Tracker-Cookies oder externe Websites für Statistiken oder andere Cross-Domain-Cookies.

Änderungen dieser Erklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern, indem wir die geänderte Erklärung auf dieser Seite veröffentlichen. Wir empfehlen allen, sich über mögliche Änderungen zu informieren und das Änderungsdatum am Ende der Erklärung zu beachten.

An wen kann ich mich wenden für Zugriff, Korrektur, Löschung, Zustimmung usw.?

Der Verantwortliche und der Datenschutzbeauftragte ist Anders Torvill Bjorvand und kann unter der Telefonnummer +47 970 07 316 erreicht werden. Sie können auch sehen, welche Daten wir über Sie gespeichert haben, indem Sie zu https://kommunion.no/_my/ gehen. HINWEIS! Dies gilt NICHT für Daten, die unsere Kunden über Sie gespeichert haben. Dafür müssen Sie sich an sie wenden. Wenn Sie Ihr Cornerstone-Konto mit zugehörigen Daten löschen möchten, können Sie diesen Link verwenden.

 

La traduction française suit

Propriétaire et responsable du traitement

Numéro d'enregistrement : 982 433 223
Kommunion AS
Rådhusgata 19A
1813 Askim
Norvège

Quels types de données personnelles stockons-nous?

En tant que responsable du traitement, nous stockons les noms et coordonnées de nos employés, ainsi que des contacts chez nos clients et clients potentiels.

En tant que sous-traitant de données, nous stockons les données personnelles dans Cornerstone Platform pour nos clients dans les domaines suivants :

 • Informations personnelles de base, relations familiales et appartenance à un groupe
 • Consentements
 • Dons, donneurs et bénéficiaires de dons
 • Adhésions et abonnements - y compris affiliation à des communautés religieuses, partis politiques et organisations de patients
 • Achats et paiements
 • Formation/cours
 • Participation à des événements
 • Messages, e-mails et notes relatifs au traitement des dossiers
 • Journal de toutes les modifications des données personnelles - ce qui a été modifié, quand et par qui

Pour toute question concernant les données personnelles de nos clients, veuillez contacter le responsable du traitement ou le délégué à la protection des données chez notre client. La plupart de nos clients ont également mis en place un service "Mon compte" qui vous permet d'accéder à vos données. Les informations ci-dessous concernent donc uniquement les données personnelles des employés de Kommunion, nos clients, leurs contacts/employés ainsi que nos clients potentiels. Pour ces personnes, nous stockons des informations dans les domaines suivants :

 • Informations personnelles de base et appartenance à un groupe
 • Consentements
 • Achats et paiements
 • Formation/cours
 • Participation à des événements
 • Messages, e-mails et notes relatifs au traitement des dossiers/support client
 • Journal de toutes les modifications des données personnelles - ce qui a été modifié, quand et par qui

De plus, nous stockons des informations personnelles de base et des informations d'accès pour nos employés et certains fournisseurs/prestataires dans les services suivants :

 • Verisure - accès et logs d'accès à nos locaux. Enregistrement vidéo surveillance avec son lorsqu'une alarme est déclenchée.
 • Google Workspace pour les comptes e-mail, calendriers, etc.
 • Atlassian Jira pour les solutions de workflow
 • Slack pour la communication interne
 • Telenor pour la téléphonie et les SMS personnels
 • Google Meet, Whereby, Zoom et Microsoft Teams pour les vidéoconférences

Quelle est la base du traitement des données?

Nous stockons les données personnelles de nos employés afin de respecter les obligations légales et contractuelles envers eux et de leur fournir les outils nécessaires pour effectuer leur travail.

Nous stockons les données personnelles de nos clients et de leurs contacts afin de remplir nos obligations contractuelles envers eux.

Nous stockons les données personnelles des clients potentiels et de leurs contacts pour préserver notre intérêt légitime à les servir.

Où mes données sont-elles stockées?

Elles sont principalement stockées sur Cornerstone Platform. Toutes les données permettant d'identifier une personne sont stockées et communiquées de manière cryptée. La plateforme est hébergée par Amazon Web Services EMEA SARL à Luxembourg, avec stockage des données à Stockholm en Suède. Les sauvegardes sont stockées chez Google Cloud EMEA Limited au sein de l'UE ainsi que chez Dropbox inc au sein de l'UE. Des copies physiques des sauvegardes sont également stockées, verrouillées et cryptées en Norvège. Les sauvegardes sont conservées pendant 12 mois.

De plus, Cornerstone Platform dispose des sous-traitants suivants offrant des services supplémentaires que nous utilisons comme suit (par ordre alphabétique) :

 • DNB Bank ASA - DNB Innbetaling Pluss, EHF, OCR-Giro
 • Meta inc - Facebook - authentification
 • OpenAI - IA générative
 • Mastercard Payment Services Norway AS - Avtalegiro et eFaktura
 • Twilio inc - Sendgrid - envoi d'e-mails
 • Strex Mobile Services AS - SMS entrants et sortants
 • Strex Payment AS - paiements par SMS
 • Stripe Payments Europe Limited - paiements par carte de crédit
 • Verified AS - authentification
 • Vipps AS - paiements mobiles norvégiens

De plus, la plateforme Cornerstone dispose des sous-traitants suivants que certains de nos clients utilisent, mais que nous n'utilisons pas nous-mêmes. Par conséquent, ils ne sont pas directement concernés par notre déclaration de protection des données, mais nous les mentionnons car cela peut intéresser certaines personnes de savoir ce que nos clients peuvent utiliser en plus (par ordre alphabétique) :

 • Andvord Grafisk AS - Ekopost pour l'envoi basé sur API de courrier physique
 • Authorize.net LLC - services de paiement américains
 • Bankgirocentralen BGC AB - "Bankgirot" - solutions de paiement suédoises Autogiro et OCR-giro
 • Bufdir - Direction des enfants, des jeunes et de la famille - informations pour le soutien de la commission de répartition pour les activités des enfants et des jeunes en Norvège
 • Data Factory AS - vérifications/corrections dans le registre des résidents et dans la base de données BringDialog.
 • Tietoevry Oyj - vérifications/corrections dans le registre des résidents et dans la base de données BringDialog.
 • LNU - Conseil national des organisations d'enfants et de jeunes de Norvège - informations pour le soutien Frifond pour les activités des enfants et des jeunes en Norvège
 • Banques norvégiennes - EHF, Innbetaling Total, OCR-Giro
 • PayPal inc - services de paiement
 • Skatteetaten - fichiers avec des informations sur les déductions fiscales pour les dons en Norvège
 • Statsforvalteren - informations pour le soutien aux communautés religieuses en Norvège
 • Swish - paiements mobiles suédois

Combien de temps conservons-nous vos données?

Les données personnelles seront traitées et conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'objectif pour lequel elles ont été collectées. Lorsqu'il n'y a plus de raison de traiter les données personnelles, elles seront supprimées sans délai.

Déclaration concernant l'utilisation des cookies / témoins

Ce site n'utilise des cookies que pour savoir si l'utilisateur est connecté ou non. Si l'utilisateur est connecté et s'il a un rôle attribué au préalable, un ensemble plus riche de fonctions est proposé.

Nous n'utilisons pas de "tracker-cookies" ni de sites externes pour des statistiques ou d'autres cookies entre domaines.

Modifications de cette déclaration

Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration à tout moment en publiant la déclaration modifiée sur cette page. Nous recommandons à tous de rester informés de tout changement éventuel et de prendre note de la date de modification au bas de la déclaration.

Qui puis-je contacter pour accéder à mes données, les corriger, les supprimer, donner mon consentement, etc. ?

Le responsable du traitement et le délégué à la protection des données est Anders Torvill Bjorvand, que vous pouvez joindre par téléphone au +47 970 07 316. Vous pouvez également voir quelles données nous avons stockées à votre sujet en allant sur https://kommunion.no/_my/ NB! Ceci NE concerne PAS les données que nos clients ont stockées à votre sujet. Pour cela, vous devez les contacter directement. Si vous souhaitez supprimer votre compte Cornerstone avec les données associées, vous pouvez utiliser ce lien.

 

 

Sist endret: 25. august 2023
Last updated: August 25th 2023
Senast ändrad: 25 augusti 2023

Senest ændret: 25. august 2023
Zuletzt geändert: 25. August 2023
Dernière modification : 25 août 2023